#7 & 8 Kärlek | Любовь

Barentsmagasinet #7 & 8 Kärlek

December 2022. Det här är ett avslutande dubbelnummer för 2022 och vi vet inte när eller om magasinet kan fortsätta. Vi tackar våra läsare för denna tid. Vi valde temat långt innan de händelser som sen inträffade i vintras och som fortfarande pågår. Vårt liv har delats in ett ”före” och ett ”efter”. I livet ”före” tyckte vi helt enkelt det vore intressant att ta reda på hur människor hittar varandra, var de träffas, varför de blir förälskade och vad kärleken ger dem.

I livet ”efter” har temat kärleken enligt min uppfattning blivit det viktigaste i världen, tema nummer ett. Den har blivit ett tema som de stora geopolitiska krafterna inte vill se, men en gång kommer de att bli tvungna att göra det.

Баренц Журнал #7 & 8 Любовь

Декабрь 2022. Перед вами финальный в 2022 году выпуск «Баренц-журнала», его тема – «Любовь». Тему мы выбрали еще задолго до тех событий, которые начались этой зимой и продолжаются до сих пор. Наш мир разделился на жизнь «до» и после». В жизни «до» нам просто было интересно узнать, как люди находят друг друга, где они знакомятся, почему влюбляются, и что дает им любовь.

В жизни «после» эта тема стала, на мой взгляд, самой важной на свете, темой номер один. И темой, которую сейчас высшие геополитические силы не хотят замечать, но когда-то им придется это сделать.

#6 Arkitektur | Aрхитектура

Foto: Iiro Kerkelä

Barentsmagasinet #6 Arkitektur

November 2022. Temat är arkitektur och är en uppvisning av fantastiska byggnader samt storslagna stadsplaner, både från dåtid och nutid. Vi hoppas du kommer tycka att det här numret väcker ditt intresse för den byggda världen omkring oss och väcker nya tankar på hur vi kan utforma platserna vi bor på, hemmet och staden, för en framtid värd att förverkliga.

Баренц Журнал #6 Aрхитектура

ноябрь 2022. Тема выпуска – архитектура, которая представляет собой демонстрацию фантастических зданий и грандиозных планов городов, как из прошлого, так и из настоящего. Я надеюсь, что этот выпуск пробудит ваш интерес к миру, построенному вокруг нас, и подтолкнет к новым размышлениям о земле, на которой живем, домах и городах будущего. Будущего, которого стоит ждать.

#4 Transporter | Транспорт

Foto: Erik Abel

Barentsmagasinet #4 Transporter

December 2021. Årets sista nummer tar oss ut på en resa. Flyget, lastbilarna, bilarna, bussarna och tågen får våra samhällen mobila, men på bekostnad av koldioxidutsläpp i varierande grad. Vilka val väljer vi i vår vardag och vilka konsekvenser har dessa val?


Баренц Журнал # 4 границы

Декабрь 2021. Последний выпуск года отправляет нас в путешествие. Авиация, грузовики, автомобили, автобусы и поезда делают наши сообщества мобильными, но за счет выбросов углекислого газа в той или иной степени. Какой выбор мы делаем в повседневной жизни и каковы последствия этого выбора?

#3 Rötter | Корни

Foto: Vendela Wikström

Barentsmagasinet #3 Rötter

December 2021. Vart rotas vår identitet? Identitetsfrågan har alltid varit en viktig fråga för det nordliga området. Årets tredje nummer vänder blicken mot allas våra rötter.


Баренц Журнал # #3 Корни

Декабрь 2021. Где коренится наша идентичность? Вопрос идентичности всегда был важным вопросом для северных территорий. Третий выпуск этого года обращает наши взоры на корни каждого.

#2 Gränser | границы

Foto: Lynn Anjou

Barentsmagasinet #2 Gränser

December 2021. I vårt andra nummer tittar vi närmare på gränser. Gränser är både fysiska i gränsstolpar av stål och betong, men även mentala. Vad skiljer en by som ligger på vardera sida en gräns?


Баренц Журнал # 2 границы

Декабрь 2021. Во втором выпуске мы подробнее рассмотрим границы. Границы в стальных и бетонных пограничных столбах являются как физическими, так и ментальными. Что отличает деревню по обе стороны границы?

#1 Resurser | Ресурсы

Foto: Simon Eliasson

Barentsmagasinet #1 Resurser

Oktober 2021. I detta första nummer utforskar vi resurser, anledningen på ett eller annat sätt till att de allra flesta bor i regionen. Vad har resurser inneburit för vårt välstånd, vad har vi fått tillbaka (vad händer när de tar slut?) och vilka resurser är viktiga för framtiden?


Баренц Журнал #1 Ресурсы

Октябрь 2021. В этим первом выпуске мы исследуем ресурсы. Ведь именно они являются причиной того, что мы живем на наших территориях. Что означают ресурсы для нашего процветания, что мы получаем взамен и что происходит, когда они заканчиваются? Какие ресурсы важны для будущего?